Національний університет біоресурсів і природокористування України
Про університет

Місія Університету:

створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку.
 Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

 • навчально-наукові інститути;
 • факультети;
 • кафедри;
 • науково-дослідні інститути, в тому числі:

• Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології;
• Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
• Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса);

 • навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії;
 • вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

• Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)
• Ірпінський економічний коледж (Київська обл.)
• Немішаївський агротехнічний коледж (Київська обл.)
• Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська обл.)
• Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (Тернопільська обл.)
• Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
• Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська обл.)
• Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська обл.)

 • міжкафедральні навчальні лабораторії на базі: 

• Бережанського агротехнічного інституту (Тернопільська обл.);
• 
Лубенського лісотехнічного коледжу (Полтавська обл.);
• Малинського 
лісотехнічного коледжу (Житомирська обл.);
• Таращанського агротехнічного коледжу (Київська обл.);
• Мукачівського аграрного коледжу (Закарпатсьська обл.);
• Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.);

 • навчально-дослідні господарства та дослідні станції:

• Агрономічна дослідна станція (Київська обл.);
• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.)
;
• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка (Київська обл.)
;
• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.)
;

 • інші структурні підрозділи, у тому числі:

• Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;
• Ботанічний сад;
• Навчально-наукове виробниче мисливське господарство;
• спортивно-оздоровчий табір «Академічний» (Одеська область).

До структури Університету також входять підрозділи, що знаходяться на території АР Крим:

 • Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»;
 • Прибрежненський аграрний коледж;
 • Кримський агропромисловий коледж;
 • Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну;
 • Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства;
 • Навчально-дослідна станція гірського садівництва, виноградарства, садово-паркового і лісового господарства.

Основними завданнями, відповідно до Статуту Університету, є:

1) освітня і культурно-виховна діяльність:

 • підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;
 • забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;
 • підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;
 • формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;
 • створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров’я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;
 •  підготовка, видання, виготовлення і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;
 • професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів, трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;

2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

 • організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;
 • випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

3) інноваційна діяльність:

 • розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;
 • розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;
 • впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров’я тварин та рослин;
 • визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;
 • моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;
 • інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;

4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:

 • забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу поліпшення рівня підготовки фахівців та прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і прикладних програм та співпраці із суб’єктами господарювання;
 • утворення університетських дослідницьких та інноваційних центрів (науково-дослідних інститутів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та науково-інноваційних центрів тощо), діяльність яких спрямована на оперативне розв’язання фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною академією наук, Національною академією аграрних наук та іншими галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими установами;
 • розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів та машин, запровадження їх у сферах сільського, лісового і водного господарства та у переробній галузі відповідно до національних та міжнародних стандартів;
 • інтеграція науково-дослідної діяльності Університету з провідними університетами світу (реалізація спільних науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів, видання спільних наукових та навчально-методичних праць (підручників, монографій, посібників, рекомендацій тощо), створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної бази даних, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній галузі);
 • розроблення та впровадження у виробничу сферу новітніх технологій отримання високоякісної, безпечної для життя і конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та продовольчої продукції. Забезпечення проведення державної та арбітражної незалежної експертизи якості і безпеки сільськогосподарської і продовольчої продукції та довкілля відповідно до міжнародних і національних стандартів;
 • підготовка магістрів за програмами, які передбачають їх спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах технологій природокористування, а також на показниках якості та безпеки продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов’язаної з підвищенням кваліфікації кадрів;

5) міжнародна діяльність:

 • провадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти відповідно до законодавства України, посилення інтеграції університету в світовий освітній і науковий простір;
 • участь у реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;
 • створення спільних з іноземними партнерами наукових, навчально-наукових, науково-дослідних інститутів, центрів, інших об’єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею відповідних документів про освіту.

Університет є національним, самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом. Самоврядність (автономія) Університету (згідно Статуту) передбачає:

1) право Університету на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

2) індивідуальні нормативи фінансування та оплати праці не поширюються на відокремлені підрозділи, навчально-дослідні господарства, дослідні станції, а також на вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації (технікуми, коледжі, інститути);

3) самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, у тому числі частки, яка виділяється на оплату праці і матеріальне заохочення;

4) провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв’язків, договорів і контрактів;

5) право створювати і припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб;

6) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями в установленому законодавством порядку.

Факультети

Аграрного менеджменту
Агробіологічний
Ветеринарної медицини
Економічний
Захисту рослин, біотехнологій та екології
Землевпорядкування
Інформаційних технологій
Гуманітарно-педагогічний
Конструювання та дизайну
Механіко-технологічний
Тваринництва та водних біоресурсів
Юридичний
Харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Навчання та умови вступу іноземних громадян

Навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України здійснюється на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

Керуючись Законом України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р. № 3773-YI, Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-YII, Наказом МОН України від 01.11.2013 № 1541 «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (зі змінами), Законом України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. № 1582-IV, Постановою КМУ від 28.03.2012 р. № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення та видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису іх бланків», Постановою КМУ від 27.08.2010 р. N 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”; “Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами”, затвердженим наказом Міносвіти України, Мінфін України, Мінекономіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758, Постановою КМУ від 13.03.2013р. № 185 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.

 Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням (наказ Міносвіти і наукиУкраїни від 18.09.2009 р. № 8773). Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Університету за вступними випробуваннями, передбаченими цими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не підпадають під вищевказані Правила, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

Законодавство про навчання іноземних громадян (Розділ ХIХ) – Наказ МОН України № 1236 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1515/29645

Умови прийому

Для здобуття освіти приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту, не мають медичних протипоказань для мешкання у кліматичних умовах України і навчання за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

В аспірантуру приймаються іноземці, які мають повну вищу освіту і виявили здібності до науково-дослідної роботи.

Особи, які вступають до аспірантури або докторантури, додатково подають список опублікованих наукових праць із зазначенням місця друкування, засвідчені керівником навчального закладу, установи, організації за місцем роботи.

Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

При вступі до докторантури, крім того подаються:
– розгорнутий план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук;
– копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

 

Перелік документів і порядок їх подання

Іноземці, кандидати для навчання в Україні, подають такі документи:

1. заява на ім’я  ректора університету;

2анкету встановленого зразка (Додаток № 1);

3. документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
4. документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
5. документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» — кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або для навчання в аспірантурі;

6. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;

7. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8. паспорт;

9. 10 фотокарток розміром 3.5 x 4.5 см;

 

Документи на навчання надсилаються на адресу НУБіП України двічі на рік:   з 3 липня до 16 жовтня та з 1 лютого до 20 лютого. Співбесіди проводяться з 4 липня до 23 жовтня та з 2 лютого до 22 лютого відповідно. Зарахування на навчання відбувається з 4 липня до 1 лисорада та з 2 лютого до 1 березня. 

 

Умови в’їзду на територію України

В паспорті іноземного громадянина – кандидата на навчання повинна бути в’їзна віза типу «Д», яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах (не стосується країн з безвізовим режимом з Україною). Для одержання в’їзної візи в Посольстві або Генконсульстві України кандидат на навчання надає документи, перераховані вище і оригінал запрошення на навчання, виданий Університетом.

Увага! Ці ж документи кандидат на навчання надає у пункті перетину кордону України і по прибуттю в університет. Громадяни країн безвізового режиму в’їзду до України при заповненні міграційної картки в пункті перетину кордону в графі «Мета в’їзду до України» повинні вказати «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби. Картка разом з паспортом надається в Університет для реєстрації після зарахування. Кандидат на навчання не пізніше, ніж за 3 дні до прибуття інформує Університет про дату його в’їзду до України і про номер рейсу літака (або поїзда), яким він прибуває

Вартість підготовчого відділення для іноземних громадян – 1200 $ за рік (сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату проведення операції).

Вартість додаткових організаційних, протокольно-інформаційних та консультативних послуг* складає 3500 грн.

* – за детальною інформацією звертатися до ННЦ “Міжнародної діяльності” (3 корпус, 109 кабінет).

Тел.: +38 (044) 258-42-34.

Тривалість навчання
–   Бакалавр — 4 роки;
–   Магістр —  1,5 роки після програми бакалавра;
–   Кандидат наук — 4 роки (при наявності диплома магістра).

Початок занять — 1 вересня.

Студентське дозвілля

Іноземні студенти мають доступ до бібліотечних фондів Національного університету біоресурсів та природокористування України, зокрема, до Наукової бібліотеки НУБіП України (Національна депозитарна бібліотека ФАО).

Університет має розвинуту спортивну базу, кожен бажаючий має можливість підтримувати фізичну форму та стати учасником різноманітних спортивних змагань.

Щороку НУБіП України організовує Міжнародний фестиваль художньої творчості «Голосіївська Весна». Також іноземні студенти можуть представити традиції і культуру свого краю у таких заходах, як «Студентські вечорниці».

Побутові умови

Університетське містечко компактно розташоване в мальовничому районі столиці України Києві. Студенти розмішуються в університетських гуртожитках по двоє або, в особливих випадках, одній людині в кімнаті.

Вартість проживання в гуртожитку: 650 грн. за місяць. Умови проживання визначаються окремим контрактом.

Вартість проживання не входить в оплату за навчання.

За довідками звертатись до ННЦ міжнародної діяльності (корпус 3, кімната 107).

Телефони для довідок: +38 (044) 258-42-34.

Contact Us

улица Героев Обороны, 15, Киев, Украина

+38 044 531-36-52

rectorat@nubip.edu.ua

special offer