Полтавська державна аграрна академія

Про університет

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, осередок науки, освіти і культури на Полтавщині, що має давню історію й перевірені часом педагогічні традиції. Уже понад століття наш навчальний заклад готує висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей сільського господарства та економіки нашої держави, творчих й інтелігентних людей, науковців, визнаних в Україні й за кордоном, які зробили гідний внесок у розвиток аграрного виробництва, освіти та науки, формування суспільної й політичної думки.

Нині ПДАА – це сучасний багатопрофільний науково-освітній комплекс з усіма елементами ступеневої та післядипломної освіти, що є складовою частиною європейського освітнього простору відповідно до вимог Болонської декларації. У складі академії функціонує 6 інститутів, 7 факультетів, 7 коледжів, центр довузівської підготовки.

Наша академія – це потужний навчальний, науково-просвітницький, культурний і молодіжний центр Полтавщини, що відповідає сучасному рівню вищої освіти, активно реагує на запити ринкової економіки, сприяє розвитку аграрного сектора держави, національної культури, формуванню еліти українського суспільства.

Факультети та спеціальності

До складу Академії входять факультети:

Факультет агротехнології та екології

Це один з найстаріших факультетів академії. Становлення його припадає на 1920-ті роки. За 85 років існування на факультеті підготовлено понад 8000 вчених агрономів. Факультет має сертифікат про Державну акредитацію (IV рівень) Міністерства освіти і науки України №177058 від 20.07.2004 р.
Факультет очолює к.с-г.н., доцент Маренич Микола Миколайович.

Кафедри:
Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування – завідувач, професор, д.с.-г.н. Писаренко Віктор Микитович.
Землеробства і агрохімії – завідувач, доцент, к. с.-г. н. Міщенко Олег Вікторович.
Рослинництва – завідувач кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Пипко Олександр Сергійович
Селекції, насінництва і генетики – завідувач, професор, д.с.-г.н. Тищенко Володимир Миколайович;
Загальної та біологічної хімії – завідувач, професор, к.х.н. Крикунова Валентина Юхимівна.

Факультет ветеринарної медицини

На даний час у складі факультету – 5 кафедр:

Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин (завідувач – д.вет.н., професор Бердник В.П.)
Паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (завідувач – д.вет.н., професор Євстаф’єва В.О. );
Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки (завідувач – кандидат ветеринарних наук, професор Передера Сергій Борисович );
Хірургії та акушерства (завідувач – д.вет.н., професор Киричко Б.П. );
Терапії (завідувач – к.вет.н., доцент, професор кафедри, Шатохін П.П.).

Усього на факультеті працює 59 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу.

Факультет економіки та менеджменту

Факультет економіки та менеджменту як структурний підрозділ Полтавської державної аграрної академії створений у 1998 році унаслідок реформування економічного факультету.

Спеціальності:

“Менеджмент”
“Публічне управління та адміністрування”
“Право”
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
“Економіка”
“Маркетинг”
“Філологія”
“Інформаційні системи та технології”

Інженерно-технологічний факультет

Кафедри:

Безпеки життєдіяльності
Галузеве машинобудування
Експлуатації машин та обладнання
Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Загальнотехнічних дисциплін
Технології та засоби механізації аграрного виробництва

Факультет обліку та фінансів

Спеціальності:
«Облік і оподаткування»
«Фінанси, банківська справа та страхування»
«Політологія»

Професорсько-викладацький склад факультету 96 викладачів.
З них: 11 професорів та 56 доцентів, 12 докторів наук і 65 кандидатів наук.

За всіма спеціальностями факультету заняття проводяться за денною та заочною (дистанційною) формами.

До складу факультету входять кафедри:
Бухгалтерського обліку (завідувач – д.е.н., професор Плаксієнко Валерій Якович),
Організації обліку та аудиту (завідувач – к.е.н., доцент Левченко Зоя Михайлівна),
Економічної теорії та економічних досліджень (завідувач – к.е.н., доцент Рудич Алла Іванівна),
Фінансів і кредиту (завідувач – к.е.н., доцент Чумак Валентина Дмитрівна)
Філософії, історії та педагогіки (завідувач – к. філос. н., професор Шейко Сергій Володимирович)

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Сьогодні навчально-методичну, наукову та виховну роботу на п’яти кафедрах факультету ведуть 3 професори і доктора наук: С.Л. Войтенко, А.А. Поліщук, А.М. Шостя, 24 доценти і кандидати наук, серед них з багаторічним стажем роботи – Тендітник В.С., Ульянко С.О., Васильева О.О., Бондаренко О.М., Слинько В.Г., Кравченко О.І., Усачова В.Є.:
Технології переробки продукції тваринництва (завідувач – кандидат. с.-г. наук, Тендітник В.С.)
Технології виробництва продукції тваринництва (завідувач – доктор. с.-г. наук, Шостя А.М.)
Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин (завідувач – кандидат. с.-г. наук, Ульянко С.О.)
Розведення і генетики сільськогосподарських тварин (завідувач – доктор. с.-г. наук, Войтенко С. Л.)
Фізичного виховання та спорту (завідувач – Літвінов П.Ю.)

Факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра української та російської мов
Кафедра загальноосвітніх дисциплін

 

Академія акредитована за ІV рівнем акредитації.
Академія здійснює підготовку фахівців на підставі ліцензії (Серія ЛB №00027-000335 від 23.12.2016 р.)

Студенти навчаються за ступеневою системою підготовки «бакалавр – магістр» за спеціальностями:
Спеціальність «Агроінженерія»
Спеціальність «Агрономія»
Спеціальність «Ветеринарна медицина»
Спеціальність “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”
Спеціальність “Галузеве машинобудування”
Спеціальність “Захист і карантин рослин”
Спеціальність “Екологія”
Спеціальність «Економіка»
Спеціальність “Інформаційні системи та технології”
Спеціальність «Маркетинг»
Спеціальність «Менеджмент»
Спеціальність “Облік і оподаткування”
Спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Спеціальність “Політологія”
Спеціальність “Право”
Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»
Спеціальність «Філологія»
Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
Спеціальність “Харчові технології”
Академія проводить навчання іноземних громадян та надає послуги другої вищої освіти з економічних та технологічних напрямів (спеціальностей).

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо вас на навчання на факультет підготовки іноземних громадян за такими напрямами:

-мовна підготовка (навчання російської та української мов);
-навчання на основних факультетах (ОКР БАКАЛАВР та МАГІСТР);
-навчання в аспірантурі.

Підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ є різновидом освітньої діяльності і здійснюється на факультеті підготовки іноземних громадян ПДАА.

Головними завданнями довузівської підготовки іноземців є:

-Вивчення української (російської) мови в обсягах, достатніх для навчання на першому і наступних курсах вищих навчальних закладів України. При цьому надзвичайно важливою вимогою є формування у іноземного студента мінімально потрібного лексичного запасу і професійних (залежно від обраного фаху) термінів українською або російською мовами, без чого неможливе успішне навчання.

-Систематизація знань рівня загальної середньої освіти, здобутих іноземцями на батьківщині, і доведення їх до рівня вимог середньої освіти України.

Виконання завдань довузівської підготовки іноземців, залежно від обраного ними фаху, має свою специфіку і потребує спеціально підготовлених педагогічних кадрів як з російської чи української мов, так і загальноосвітніх дисциплін.

Набір навчальних дисциплін залежить від обраного фаху.

Обов’язковими для всіх є:

українська чи російська мова;
країнознавство;
основи інформатики і обчислювальної техніки.

Майбутні фахівці інженерно-технічного напрямку вивчають математику, фізику, хімію, креслення; медико-біологічного напрямку – математику, фізику, хімію, біологію; гуманітарного напрямку – основи української і зарубіжної літератури, історію, економічну та соціальну географію світу.

Кількість годин, що відводяться на вивчення дисциплін, варіюється залежно від обраного фаху.

Навчання іноземних студентів здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до типових навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України.

Для здійснення підготовки студентів-іноземців наявна матеріальна база: навчальні кабінети з дисциплін, оснащені відповідним обладнанням, лінгафонні кабінети для вивчення мов, дидактичні та наочні матеріали тощо.

Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за запрошеннями державного зразка, а також за наявності візової підтримки Міністерств освіти і науки та Закордонних справ України. Вимоги боротьби з нелегальною міграцією потребують ретельного вибору фірм-посередників і кандидатів на навчання, а також зустрічі їх безпосередньо за місцем прибуття представниками вищого навчального закладу.

Невід’ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних громадян, правил проживання і пересування територією України, ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов’язковим урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян.

Документи для отримання запрошення на навчання

(надаються представниками фірм-посередників):

 1. Копія паспорта.
 2. Копія документа про повну середню освіту.
 3. Копія додатку до документа про повну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін.
 4. Документ-згода на обробку персональних даних.
 5. Оригінал та копія додатку до документу з оцінками з усіх навчальних дисциплін.

Документи повинні бути перекладені на українську (російську) мову  та нотаріально затвердженні.

Документи про освіту повинні бути легалізовані посольством України в країні прийому.

Applications for entry

Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.
Години прийому громадян з особистих питань головою приймальної комісії з понеділка по п’ятницю з 0800 до 1700.
Хочете більше дізнатися про нашу академію? Зробити правильний вибір?
Тоді запрошуємо Вас відвідати наш консультаційний центр за адресою:
36003 м.Полтава-3, вул. Сковороди, 1/3.
e-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
Приймальна комісія e-mail: priyom@pdaa.edu.ua

Довідки за телефонами: (05322) 2-29-94, (0532) 61-26-63

Телефони факультетів для довідок

Приймальна комісія: корпус №4, 1-й поверх, кабінети 40(МЮЗ, телефони: (05322) 2‑29‑94, (0532) 61‑26‑63.
Підготовчі курси: гуртожиток №1, 3-й поверх, кабінет 325, телефони: (05322) 7‑34‑46, моб. (095) 884‑14‑89.
Факультет агротехнологій та екології: корпус №1, 2-й поверх, телефон: (05322) 56‑58‑01, E‑mail: agro@pdaa.edu.ua
Факультет ветеринарної медицини: корпус №1, 1-й поверх, каб. 27, телефон: (05322) 2‑28‑93, E‑mail: dekvetmed@pdaa.edu.ua, fvmpoltava@ukr.net
Факультет економіки та менеджменту: корпус №4, 1-й поверх, каб. 465, телефони: (05322) 2-29-71, (0532) 61‑21‑10, E‑mail: fem@pdaa.edu.ua
Факультет інженерно-технологічний: корпус №3, 3-й поверх, каб. 313, телефон: (05322) 2‑29‑81, E‑mail: mech@pdaa.edu.ua
Факультет обліку та фінансів: корпус факультету обліку та фінансів, 1-й поверх, каб. 4, телефон: (0532) 50‑24‑79, E‑mail: dekfof@pdaa.edu.ua, pdaa_fof@ukr.net
Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва: корпус №4, 2-й поверх, каб. 422, телефон: (0532) 66-51-87, E‑mail: dektvppt@pdaa.edu.ua
Інститут післядипломної освіти: корпус №4, 1-й поверх, каб. 405, 412, телефони: (05322) 2‑26‑21, (0532) 57-30-79
Бухгалтерія: адміністративний корпус, 3-й поверх, телефон: (0532) 60-82-29.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-й КУРС:

1. Атестат (диплом), додаток до нього та їх ксерокопії.
2. 4 фотокартки (розмір 3х4).
3. Паспорт (свідоцтво про народження) (1, 2, 11-та сторінки) – ксерокопії.
4. Приписне свідоцтво (для юнаків).
5. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.
6. Ідентифікаційний код (ксерокопія).
7. Документи, що підтверджують пільги.

Оригінали всіх документів вступник пред’являє особисто!

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

 • Студенти академії мають можливість навчатися на військовій кафедрі, випускники якої отримують звання молодшого лейтенанта запасу.
 • На базі Полтавської державної аграрної академії діють курси водіїв, які дають можливість отримати якісні знання та одержати права водія категорії «Б».
 • На території Полтавської державної аграрної академії працює пункт реєстрації ЗНО (кабінет № 400, корпус № 4).
 • Підготовчі курси Полтавської державної аграрної академії запрошують учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл та середніх спеціальних навчальних закладів на підготовку до ЗНО. Випускники курсів при вступі до ПДАА на прородничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки отримають додаткові бали за результатами підсумкової атестації.
 • Безкоштовні підготовчі курси до ЗНО з іноземної мови.
 • До складу академії входить 7 коледжів: Коледж управління, економіки і права, Аграрно-економічний коледж ПДАА, Березоворудський аграрний коледж, Лубенський фінансово-економічний коледж, Хорольський агропромисловий коледж, Лохвицький механіко-технологічний коледж, Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж, які проводять прийом молоді на навчання як на базі дев’яти класів (без ЗНО), так і на базі одинадцяти класів. Випускники коледжів отримують право на першочергове зарахування.

Вартість навчання

Вартість навчання для іноземних громадян

Шановні друзі!

Полтавська державна аграрна академія запрошує вас на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (навчання російською та українською мовами) за такими напрямами:

-медико-біологічний,
-інженерно-технічний,
-економічний,
-гуманітарний.

Вартість навчання на факультеті підготовки іноземних громадян складає $ 1200 по курсу НБУ на день оплати.

Навчання на основних факультетах (на ступенях вищої освіти БАКАЛАВР та МАГІСТР) відбувається за спеціальностями:

-ЕКОНОМІКА
-МЕНЕДЖМЕНТ
-ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ
-ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
-ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
-ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ
-АГРОНОМІЯ
-АГРОІНЖЕНЕРІЯ
-ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
-ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
-ЕКОЛОГІЯ

Вартість навчання на ступені вищої освіти БАКАЛАВР за всіма вищеперерахованими спеціальностями складає еквівалент $ 1750 за рік навчання.

Вартість навчання на ступені вищої освіти МАГІСТР за всіма вищеперерахованими спеціальностями складає еквівалент $ 2310 за рік навчання.

Вартість проживання в гуртожитку академії складає еквівалент $ 20 за місяць.

Орієнтовні затрати на повну процедуру реєстрації, прописки іноземця, отримання посвідки, страхування та проходження медкомісії складає еквівалент $ 150.

Вартість повного комплекту підручників, методичних посібників та робочих зошитів для навчання на факультеті підготовки іноземних громадян (мовна підготовка) складає еквівалент $ 80.

Орієнтовна вартість триразового харчування студента у столовій академії складає еквівалент $ 5 в день.

За довідками звертайтеся за телефонами:

+380532564994; +380532500273

e-mail: pdaa@i.ua

Адреса

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/3.
тел.+380 5322 500273
факс +380 532 500273
E‑mail: pdaa@pdaa.edu.ua
Contact Us

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

‪+38 0532 500273‬

pdaa@pdaa.edu.ua

special offer