Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Про університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв’язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.

Факультети та спеціальності

Факультет автоматики та приладобудування

 • Автоматика та управління в технічних системах
 • Інформаційно-вимірювальні технології і системи
 • Радіоелектроніка
 • Теоретичні основи електротехніки

Факультет бізнесу і фінансів

 • Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
 • Історія науки і техніки
 • Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
 • Менеджмент та оподаткування
 • Міжкультурна комунікація та іноземна мова

Факультет військової підготовки ім. Верховної Ради

Економічний факультет

 • Економіка та маркетинг
 • Економічний аналіз і облік
 • Загальна економічна теорія
 • Організація виробництва і управління персоналом

Електроенергетичний факультет

 • Автоматизація та кібербезпека енергосистем
 • Електричні станції
 • Електроізоляційна та кабельна техніка
 • Передача електричної енергії

Електромашинобудівний факультет

 • Автоматизовані електромеханічні системи
 • Електричні апарати
 • Електричні машини
 • Загальна електротехніка
 • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
 • Промислова і біомедична електроніка

Енергомашинобудівний факультет

 • Гідравлічні машини
 • Парогенераторобудування
 • Теплотехніка та енергоефективні технологiї
 • Турбінобудування

Інженерно-фізичний факультет

 • Динаміка та міцність машин
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів
 • Прикладна математика
 • Теоретична механіка

Факультет інтегровані технології та хімічна техніка

 • Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
 • Інтегровані технології, процеси і апарати
 • Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
 • Хімічна техніка та промислова екологiя

Факультет комп`ютерних та інформаційних технологій

 • Інформатика та інтелектуальна власність
 • Мультимедійні інформаційні технології і системи
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Розподілених інформаційних систем і хмарних технологій
 • Системи інформації

Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії

 • Комп’ютерна математика і аналіз даних
 • Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В.
 • Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
 • Стратегічне управління

Машинобудівний факультет

 • Вища математика
 • Деталi машин та мехатронні системи
 • Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка
 • Підйомно-транспортні машини і обладнання
 • Технологія машинобудування та металорізальні верстати

Механіко-технологічний факультет

 • Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
 • Зварювання
 • Ливарне виробництво
 • Матеріалознавство
 • Обробка металів тиском
 • Охорона праці і навколишнього середовища

Факультет міжнародної освіти

 • Гуманітарних наук
 • Іноземна мова
 • Освітній центр «Німецький технічний факультет»
 • Політична історія
 • Природничих наук
 • Українська і росiйська мова та прикладна лiнгвiстика

Факультет соціально-гуманітарних технологій

 • Ділова іноземна мова та переклад
 • Етика, естетика та історія культури
 • Інтелектуальнi комп’ютернi системи
 • Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна
 • Право
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Філософія

Факультет технології неорганічних речовин

 • Загальна та неорганічна хімія
 • Технічна електрохімія
 • Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
 • Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Факультет технології органічних речовин

 • Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
 • Видобування нафти, газу та конденсату
 • Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
 • Органічний синтез та нанотехнології
 • Технологія жирів і продуктiв бродiння
 • Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
 • Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів
 • Фізична хімія

Факультет транспортного машинобудування

 • Автомобіле- і тракторобудування
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Електричний транспорт та тепловозобудування
 • Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова
 • Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Фізико-технічний факультет

 • Інженeрна електрофізика
 • Теxнічна кpіофізика
 • Фізика
 • Фізика мeталів і напівпровідників
 • Фізичнe матеріалознавcтво для елeктроніки тa геліоенергeтики

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Адреса

вул. Кирпичова, 2 Харків, 61002 Україна
Contact Us

вул. Кирпичова, 2 Харків, 61002 Україна

(057) 707-66-00

omsroot@kpi.kharkov.ua

special offer