Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Про університет

Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.

Факультети та спеціальності

Факультети:

 • Фінансово-економічний
 • Факультет менеджменту
 • Електротехнічний факультет
 • Факультет інформаційних технологій
 • Гірничий факультет
 • Юридичний факультет
 • Факультeт будівництва
 • Меxаніко-машинобудівний факультет
 • Гeологорозвідувальний факультет
 • Інcтитут заочнoї оcвіти
 • Міжгалузевий інcтитут безперeрвної оcвіти

Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Спеціальність Спеціалізація
Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи, Менеджмент освіти**
Історія та археологія Соціальна антропологія*
Філософія Філософія і політична критика, Практична філософія*
Філологія Українська мова та література, Германські мови та літератури (переклад включно)
Економіка Економічна кібернетика, Економіка підприємства, Економіка природокористування, Економіка та організація бізнесу**
Політологія Світова політика та економіка, Політологія*
Облік і оподаткування Облік і аудит
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та кредит
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Управління інноваційною діяльністю, Управління проектами, Адміністративний менеджмент
Маркетинг Рекламний менеджмент, Маркетингове стратегічне управління
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, Бізнес-адміністрування, Міжнародний бізнес
Право Право
Біологія* Біотехнології в природоохоронній діяльності, Збереження біорізноманіття та біобезпека
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
Науки про Землю Геологія, Гідрогеологія, Геофізика, Інженерна геологія, Геологія та  оцінка дорогоцінного каміння*
Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системний аналіз Системний аналіз і управління
Кібербезпека Кібербезпека
Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології*
Прикладна механіка Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва
Матеріалознавство Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання, Ремонт і обслуговування промислового обладнання, Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання)
Галузеве машинобудування Гірничі машини та комплекси, Комп’ютерний інжиніринг машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна  техніка
Хімічні технології та інженерія* Хімічні технології та інженерія
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища, Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі
Гірництво Підземна розробка родовищ, Інжиніринг гірництва, Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, Охорона праці, Відкрита розробка родовищ, Буріння свердловин, Маркшейдерія, Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, Збагачення корисних копалин, Гірнича геологія, Обробка природних матеріалів, Будівельні геотехнології та геомеханіка, Вибухові технології та матеріали
Нафтогазова інженерія та технології Спорудження нафтових і газових свердловин, Технології видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв
Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво, Інжиніринг та оцінка об’єктів будівництва
Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології, Землеустрій та кадастр
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології* Гідротехнічне будівництво, Водна інженерія та водні технології
Туризм Туризм*
Цивільна безпека Промислова безпека та охорона праці
Автомобільний транспорт Автомобілі  та автомобільне господарство*
Транспортні  технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
* – прийом здійснюється тільки на ступінь бакалавра

** – прийом здійснюється тільки на ступінь магістра

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури

Код Галузь знань Шифр Спеціальність
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
08 Право 081 Право
09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 103 Науки про землю
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу на навчання до Дніпровської політехніки, Вам необхідно підготувати «Пакет документів»:

1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) копію ліцензії навчального закладу, який видав документ про освіту на надання освітніх послуг;

4) довідка з освітньої установи про те, що особа дійсно проходила навчання і отримала освітній документ (для перевірки факту навчання та видачі документів);

5) оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

6) 10 фотокарток розміром 35×45 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю);

8) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

9) у разі переведення або поновлення на навчання додатково необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

Документи, зазначені в пунктах 1-4, 7-8 повинні бути:

● легалізовані в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні;

● перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до аспірантури додатково до приведеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

пр. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005
Contact Us

пр. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005

(056) 745-05-60; (056) 47-24-57

polishchuks@nmu.org.ua

special offer