Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про університет

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр – магістр – кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).

Факультети та спеціальності

Інженерно-фізичний факультет

132 Матеріалознавство

136 Металургія

Інженерно-хімічний факультет

101 Екологія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 Хiмiчні технології та інженерія

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

101 Екологія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

184 Гірництво

Інститут прикладного системного аналізу

122 Комп’ютерні  науки

124 Системний аналіз

 Інститут телекомунікаційних систем

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації

122 Комп’ютерні  науки

125 Кібербезпека

172 Телекомунікації та радіотехніка

Видавничо-поліграфічний інститут

023 Образотворче мистецтво

061 Журналістика

073 Менеджмент

133 Галузеве машинобудування

186 Видавництво та поліграфія

Зварювальний факультет

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

Механіко-машинобудівний інститут

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Приладобудівний факультет

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Радіотехнічний факультет

172 Телекомунікації та радіотехніка

Теплоенергетичний факультет

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні  науки

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фізико-математичний факультет

104 Фізика та астрономія

111 Математика

Фізико-технічний інститут

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

125 Кібербезпека

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні  науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

Факультет авіаційних та космічних систем

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

173 Авіоніка

Факультет біомедичної інженерії

122 Комп’ютерні  науки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 Біомедична інженерія

227 Фізична реабілітація

Факультет біотехнології і біотехніки

133 Галузеве машинобудування

162 Біотехнології та біоінженерія

Факультет електроенерготехніки та автоматики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет електроніки

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет лінгвістики

035 Філологія

Факультет менеджменту та маркетингу

051 Економіка

073 Менеджмент

075 Маркетинг 

Факультет прикладної математики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

Факультет соціології і права

054 Соціологія

081 Право

231 Соціальна робота

281 Публічне управління та адмініcтрування

Хіміко-теxнологічний факультeт

151 Автoматизація тa комп’ютерно-інтeгровані теxнології

161 Хiмiчні теxнології тa інженeрія

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Документи, необхідні для вступу на Підготовче відділення:

 • on-line заява;
 • оригінал та копія документа про попередню освіту;
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 • копію документа про народження;
 • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення;
 • копію паспорта (сторінка з фото);
 • медицинський сертифікат про стан здоров’я;
 • 12 фотографій розміром 3,5×4,5 см, кольорові, матові;
 • паспорт (пред’являється особисто).
 • Зазначені в п.п. 2, 3 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.
 • Додакові документи, необхідні для вступу на перший курс (Бакалаврат):
 • Сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою (видається після закінчення Підготовчого відділення).
  Додаткові документи, необхідні для вступу на п’ятий курс (Магістратура):
 • Диплом бакалавра.
  Документи, необхідні для вступу в Аспірантуру:
 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Бакалаврат: з 1 липня до 30 вересня

Магістратура: 20 липня до 20 вересня

Аспірантура: з 20 липня до 20 вересня (можливий прийом в аспірантуру протягом року)

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса
Contact Us

03056, м. Київ, вул. Михайла Брайчевського, (вул.Металістів), буд. 5a

+38 (044) 204-86-59; +38 (044) 204-86-58

cmo-dekanat@kpi.ua

special offer