Харківський національний університет радіоелектроніки

Про університет

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) – высшее учебное заведение в Украине IV уровня аккредитации. ХНУРЭ – уникальный технический университет, единственный в Украине специализированный университет, в котором сосредоточены практически все специальности, связанные с информационными технологиями, радиотехникой и электроникой. В университете обучаются более 12 000 студентов по 34 специальностям.

Факультети та спеціальності

Факультет комп’ютерних наук

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальностями:
121 – Інженерія програмного забезпечення,
122 – Комп’ютерні науки,
126 – Інформаційні системи та технології,
186 – Видавництво та поліграфія.

Факультет комп’ютерної інженерії та управління

Факультет комп’ютерної інженерії та управління займається підготовкою студентів за двома рівнями вищої освіти: бакалавр та магістр, за спеціальностями:
123 – «Комп’ютерна інженерія»;
125 – «Кібербезпека» (спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»).

Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій

Факультет АКТ здійснює підготовку фахівців і магістрів за трьома спеціальностями.
Рівень бакалавра:
Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітні програми:
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
«Системна інженерія»;
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика”;
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобутку нафти і газу».
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітні програми:
«Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки»;
«Радіоелектронні апарати вбудованих систем».
Спеціальність 173 – «Авіоніка»
Освітня програма – «Вбудовані системи авіоніки».
Рівень магістра:
Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціалізації:
«Автоматизоване управління технологічними процесами»;
«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»;
«Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»;
«Комп’ютеризовані системи автоматики і управління».
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізації:
«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»;
«Радіоелектронні апарати та засоби»;
«Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв».

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

Факультет здійснює навчання студентів за п’ятьма спеціальностями, за двома рівнями вищої освіти:
БАКАЛАВР
113 «Прикладна математика» (Освітня програма «Прикладна математика», Освітня програма «Криптологія»);
124 «Системний аналіз» (Освітня програма «Системний аналіз»);
122 «Комп’ютерні науки» (Освітня програма «Інформатика», Освітня програма «Консолідована інформація»);
051 «Економіка» (Освітня програма «Економічна кібернетика»).
МАГІСТР
113 «Прикладна математика» (Освітня програма «Прикладна математика»);
124 «Системний аналіз» (Освітня програма «Системний аналіз і управління», Освітня програма «Консолідована інформація»);
122 «Комп’ютерні науки» (Освітня програма «Інформатика», Освітня програма «Консолідована інформація», Освітня програма «Соціальна информатика»);
051 «Економіка» (Освітня програма «Економічна кібернетика»);
073 «Менеджмент» (Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»).

Факультет інфокомунікацій

Факультет готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями:
172 – Телекомунікації та радіотехніка (спеціалізації – телекомунікації, інфокомунікаційна інженерія, інформаційно-мережна інженерія).
125 – Кібербезпека (спеціалізація – управління інформаційною безпекою).
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація – технічна експертиза).

Факультет електронної та біомедичної інженерії

Факультет ЕЛБІ готує бакалаврів і магістрів з найбільш актуальних напрямів сучасної електронної техніки:
мікро- та наноелектроніка (МН) – базовий напрям, який визначає майбутнє компонентної бази інформаційних технологій;
електронні пристрої та системи (ЕПС) – системи керування технологічними процесами, виробництвами, інформаційно-вимірювальними системами;
оптотехніка (ОТ) – галузь дослідження, проектування та виробництва оптоелектронних систем для вирішення задач в інформаційних комплексах та лазерних пристроях широкого використання;
біомедична інженерія (БМІ), інформаційні технології в біомедицині (ІТБМ) – сучасна наукова галузь, що об’єднує використання інженерних принципів та технічних засобів з досягненнями науки та практики в медицині та біології.

Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»,
Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології», (бакалавр, магістр);
Спеціальність 125 – «Кібербезпека»,
Спеціалізація «Системи технічного захисту інформації», бакалавр, магістр;
Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»,
Спеціалізація «Інформаційні технології інтернету речей», (бакалавр);
Спеціальність 171 – «Електроніка»,
Спеціалізація «Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа» , (бакалавр, магістр);
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»,
Спеціалізація бакалаврів:
«Радіотехніка» (РТ),
«Інженерія відновлювальних джерел енергії»,
Спеціалізації магістрів після РТ бакалаврату:
«Радіотехніка»,
«Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» (АРТ),
«Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» (РПСК);
«Інженерія відновлювальних джерел енергії».

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Адреса

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна
Contact Us

пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна

+38 (057) 702-17-20

info@nure.ua

special offer