ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Про університет

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.

Факультети та спеціальності

Архітектурний факультет

 • архітектура будівель і споруд;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • містобудування.

Будівельний факультет

 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • сільськогосподарське будівництво;
 • металеві конструкції;
 • охорона праці в будівництві;
 • землевпорядкування і кадастр.

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • менеджмент;
 • міжнародна економіка;
 • облік та аудит;
 • фінанси і кредит.

Інститут екології та безпеки життєдіяльності у будівництві

 • водопостачання та водовідведення;
 • екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • теплогазопостачання та вентиляція;
 • технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

Механічний факультет

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини обладнання;
 • прикладне матеріалознавство.

Факультет промислового та цивільного будівництва

 • промислове та цивільне будівництво.

Інститут заочної і дистанційної освіти (фінансово-економічний)

 • економіка підприємства;
 • менеджмент організацій;
 • міжнародна економіка;
 • облік та аудит;
 • фінанси і кредит.

Інститут заочної і дистанційної освіти (технічний)

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліорaтивні мaшини і обладнaння;
 • промиcлове тa цивільнe будівництвo;
 • теплогазопоcтачання тa вeнтиляція;
 • теxнологія будівельниx конcтрукцій, виpобів і матеріалів.

Форми навчання

Денна, заочна та вечірня

Вступ для іноземних студентів

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.
Contact Us

49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.

(0562) 47-08-66; 095-855-20-63; 098-256-60-53

prkom@mail.pgasa.dp.ua

special offer